Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI JRC SK s.r.o.

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 2. VYMEDZENIE POJMOV
 3. OZNÁMENIE PRED UZAVRETÍM ZMLUVY
 4. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
 5. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
 6. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY
 7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY KUPUJÚCIM - SPOTREBITEĽOM
 8. SERVIS DISKU
 9. BAZÁR – VÝKUP POUŽITÝCH HIER
 10. POŽIČOVŇA HIER
 11. VERNOSTNÝ PROGRAM
 12. ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
 13. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV
 14. SPRACOVANIE A NAKLADANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
 15. ZÁKAZNICKÁ LINKA, KONTAKT
 16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Spoločnosť JRC SK s.r.o. vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ako sú špecifikované nižšie, a ktoré upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v oblasti predaja tovaru na internetovom obchode www.popstore.sk (ďalej len "e-shop") (ďalej len "obchodné podmienky"); neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je tiež reklamačný poriadok.

2. VYMEDZENIE POJMOV

Predávajúci je obchodná spoločnosť JRC SK s.r.o., IČO: 46 818 995, IČ DPH: SK 2023596696, so sídlom Heydukova 14, 811 08 Bratislava 1, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 84078/B.

Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho na internetovej adrese www.popstore.sk (e-shopu).

Spotrebiteľ je v zmysle ust. § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Ak je kupujúcim spotrebiteľ podľa § 52 ods. 4 zák. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, riadia sa vzťahy výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb., zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Ak sa jedná o kupujúceho, ktorý tovar objednáva/nakupuje v rámci svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti, v rámci podnikania alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, riadia sa vzťahy týmito zmluvnými podmienkami neupravené zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Podnikateľ je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Uzatvorením kúpnej zmluvy sa rozumie odoslanie objednávky kupujúcim a potvrdenie objednávky predávajúcim.

Predobjednávka slúži výhradne ako rezervácia tovaru, ktorý predávajúci v budúcnosti pravdepodobne naskladní, ale ktorého najmä dátum dodania a/alebo cena a/alebo presná špecifikácia nie sú doposiaľ predávajúcemu známe. U predobjednávok si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť cenu, dátum dodania, vlastnosti tovaru a ďalšie skutočnosti predávajúcemu v čase predobjednávky nedostupné alebo neznáme, a to až do doby, keď tento tovar predávajúci naskladní a určí k ďalšiemu predaju. O zmene ceny, resp. ďalších v čase predobjednávky neznámych skutočnostiach, bude predávajúci kupujúceho náležite informovať e-mailom alebo telefonicky a kupujúci môže na základe tejto novej informácie predobjednávku zrušiť.

2.1. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci vyslovuje súhlas s týmito obchodnými podmienkami a potvrdzuje, že sa s nimi pred uzatvorením kúpnej zmluvy primerane zoznámil, rovnako ako s Reklamačným poriadkom, Dodacími a platobnými podmienkami, a Pravidlami pre ochranu osobných údajov. Kupujúci ďalej potvrdzuje, že v obchodných podmienkach všetkým ustanoveniam porozumel a nenašiel žiadne nejasnosti. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť a dopĺňať. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúcich znení obchodných podmienok; kupujúci je viazaný znením zmluvných podmienok aktuálnym v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci vyjadruje súhlas s aktuálnym znením obchodných podmienok odoslaním objednávky a/alebo predobjednávky.

3. OZNÁMENIE PRED UZAVRETÍM ZMLUVY

3.1. V súlade s § 3 ods. 1) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkové priestory predávajúceho je predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu - spotrebiteľovi tieto informácie pred uzavretím kúpnej zmluvy:
a. predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne dodatočné náklady na prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré sa líšia od základnej sadzby (v príp. internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok operátora kupujúceho, predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa netýka príp. zmluvnej prepravy);
b. kupujúci si pri voľbe platobnej metódy volí, či za tovar zaplatí pred dodaním tovaru, alebo pri jeho prevzatí; to neplatí pri digitálnom tovare, kde je možná len platba predom. Predávajúci u bežného tovaru nepožaduje úhradu zálohy, a ak áno, kupujúci o tom bude upovedomený pred uzatvorením kúpnej zmluvy;
c. v internetovom obchode www.popstore.sk sa neuzatvárajú zmluvy na dobu neurčitú alebo ktorých predmetom je opakované plnenie.
d. pri nákupe tovaru cez internetový obchod www.popstore.sk má kupujúci možnosť odstúpiť od zmluvy:
i. do doby, než bol predmet zmluvy predávajúcim plnený; v tom prípade predávajúci vráti všetky prostriedky, ktoré už kupujúci v rámci kúpnej zmluvy poskytol.
ii. do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho e-mailom zaslaným na adresu podpora@popstore.sk alebo písomne na adresu JRC SK s.r.o., so sídlom Heydukova 14, 811 08 Bratislava 1. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Kupujúci je povinný preukázať, najlepšie doložením kópie kúpneho dokladu (faktúry, účtenky, dodacieho listu) zakúpenia veci, v prípade, že kupujúci taký doklad nemá, musí vznik kúpnej zmluvy preukázať iným dostatočne vierohodným spôsobom (napr. výpisom z účtu či platobnej karty). Zásielka by mala ďalej obsahovať písomné odstúpenie od zmluvy; predávajúci odporúča využiť k tomu formulár na odstúpenie od zmluvy.
e. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy:
i. o poskytovaní služieb, ktoré predávajúci splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
ii. o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;
iii. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu;
iv. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne pomiešaný s iným tovarom;
v. o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedenia iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov;
vi. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal/vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;
vii. o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu (tzn. aj počítačové (PC) hry či konzolové hry), ak porušil ich pôvodný obal;
viii. o dodávke novín, periodík alebo časopisov;
ix. o doprave alebo využitia voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne;
x. o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, predávajúci zdôrazňuje, že v prípade dodania digitálneho obsahu dodávaného on-line nemožno od takejto zmluvy odstúpiť;
xi. ďalej z dôvodov uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.

4. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

4.1. Kupujúci vybraním tovaru z ponuky predávajúceho a jeho následným objednaním podáva predávajúcemu návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá potvrdením objednávky zo strany predávajúceho odoslaním na emailovú adresu kupujúceho. V prípade, že k takémuto potvrdeniu zo strany predávajúceho nedôjde, má sa za to, že kúpna zmluva nebola uzavretá.

4.2. Ak je kupujúci podnikateľ a kúpnu zmluvu uzatvára v rámci svojej podnikateľskej činnosti, je kúpna zmluva uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s jeho objednávkou či začatím plnenia tejto objednávky.

4.3. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká záväzok predávajúceho dodať objednaný tovar kupujúcemu a záväzok kupujúceho tovar prevziať a uhradiť predávajúcemu dohodnutú cenu. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. Týmto na seba kupujúci preberá nebezpečenstvo zmeny okolností.

4.4. Cena tovaru ponúkaného na e-shope predávajúceho je uvádzaná vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých poplatkov s predajom súvisiacich (s výnimkou ceny za poštovné a balné, ktorá je uvedená samostatne). Cena tovaru je platná po dobu jej zverejnenia na e-shope predpopstoreávajúceho.

4.5. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo jej časti aj v prípade zjavnej slovnej alebo číselnej chyby v cene tovaru (tzn. cena je zjavne iná, než je cena pre tento typ/druh tovaru obvyklá). Za zjavnú slovnú alebo číselnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie číslic, zjavne nízka cena tovaru, a iné zrejmé chyby v písaní. V takomto prípade bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Kupujúci nemá nárok na náhradu škody či inú kompenzáciu.

4.6. Kupujúci je uzrozumený s tým, že predávajúci nie je povinný uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu na všetok tovar uvedený v e-shope predávajúceho, tzn. že vystavenie tovaru v e-shope predávajúceho nie je ponuka k uzavretiu zmluvy.

4.7. Vlastnosti tovaru, cena a dostupnosť tovaru sú spravidla uvedené priamo pri tovare. Ak niektorá informácia chýba alebo je nejasná, informuje sa kupujúci na emailu podpora@popstore.sk . Neuvedené informácie o tovare nemožno predpokladať.

4.8. V prípade záujmu o uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim, kupujúci odošle objednávku prostredníctvom objednávkového formulára e-shopu www.popstore.sk alebo e-mailom na adresu podpora@popstore.sk. Kúpna zmluva so spotrebiteľom je uzavretá doručením potvrdenia o vytvorení objednávky od predávajúceho na email kupujúceho.

4.9. Všetky skutočnosti uvádzané kupujúcim do poznámky v objednávkovom formulári či objednávkovom e-mailu sú súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy v prípade súhlasu predávajúceho s nimi. V prípade jeho nesúhlasu sa má za to, že kúpna zmluva nebola uzavretá. Rovnako v prípade nemožnosti predávajúceho splniť akúkoľvek požiadavku kupujúceho vyjadrenú v objednávke, zašle predávajúci kupujúcemu nový návrh objednávky s požiadavkou na jeho vyjadrenie sa k nej. Kúpna zmluva je v tomto okamihu uzavretá odoslaním tejto novej objednávky kupujúcim predávajúcemu a jej následným potvrdením predávajúcim.

4.10. Predávajúci je oprávnený pred potvrdením objednávky a teda uzatvorením kúpnej zmluvy, požiadať kupujúceho o telefonické či písomné potvrdenie jeho objednávky.

4.11. Spôsob dodania a platby si volí kupujúci v rámci svojej objednávky a tieto sú kupujúcemu k dispozícii pred uzavretím kúpnej zmluvy. Spôsoby platby a dodacie podmienky sú uvedené na internetových stránkach https://www.popstore.sk/jak-nakupovat .

4.12. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, riadi sa týmito všeobecnými podmienkami a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

4.13. Objednávať cez e-shop predávajúceho je možné 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

5. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

5.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na e-shope (webovej stránke) môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

5.2. Pri registrácii v e-shope a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

5.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

5.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

5.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva dlhšie ako 1 rok, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

5.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

6. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Orientačná dostupnosť tovaru je uvedená v detaile daného tovaru. Dodacia lehota je u tovaru skladom spravidla 24 hodín (v pracovných dňoch) od expedície tovaru, o ktorej bude kupujúci v deň expedície vyrozumený predávajúcim odoslaním e-mailu obsahujúceho číslo balíka (zásielky) na e-mail kupujúceho.

6.3. Predávajúci dodáva tovar len v rámci Slovenskej republiky.

6.4. Kupujúci je pri objednávke povinný vyplniť (uviesť) svoje telefónne číslo, doručovateľ - kuriér bude kupujúceho kontaktovať o konkrétnom termíne dodania; kupujúci je povinný zabezpečiť prevzatie v mieste dodania. Zmeny podmienok dodania (miesta alebo času) je možné dohodnúť s kuriérom alebo na zákazníckej linke príslušnej kuriérskej spoločnosti, vždy podľa podmienok kuriérskej spoločnosti.


6.6. Doprava a platba: Spôsob dodania a platby si volí kupujúci v rámci svojej objednávky a tieto sú kupujúcemu k dispozícii pred uzavretím kúpnej zmluvy. Aktuálné spôsoby platby a dodacie podmienky sú uvedené na internetových stránkach https://www.popstore.sk/jak-nakupovat

6.7. Pri platbe tovaru bankovým prevodom zo zahraničného účtu alebo iným spôsobom, s ktorým sú spojené dodatočné poplatky, nesie všetky poplatky či náklady spojené s transakciou kupujúci.

6.8. Kupujúci výslovne súhlasí s možnosťou zaslania daňového dokladu v elektronickej podobe (namiesto dokladu v písomnej forme) na jeho emailovú adresu.

6.9. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.10. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením jeho kúpnej ceny predávajúcemu a jeho prevzatím.

6.11.V případě, kdy zákazník zvolí jako dopravu osobní odběr na Zásilkovně a zvolená výdejna bude uzavřena, pošleme objednávku na nejbližší možnou výdejnu Zásilkovny.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY KUPUJÚCIM - SPOTREBITEĽOM

7.1. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 3.1 písm. e. obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho právo od zmluvy odstúpiť.

7.2. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy beží 14denná lehota odo dňa nasledujúceho po dni, keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezme tovar. V prípade uzatvorenia zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí tovaru beží 14denná lehota odo dňa nasledujúceho po dni, keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezme poslednú dodávku tovaru.

7.3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení informovať predávajúceho, u ktorého bol tovar objednaný, a to formou jednostranného právneho jednania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom); kupujúci je pri odstúpení povinný preukázať, najlepšie doložením kópie kúpneho dokladu (faktúry, účtenky, dodacieho listu) zakúpenie veci, v prípade, že kupujúci taký doklad nemá, musí vznik kúpnej zmluvy preukázať iným dostatočne vierohodným spôsobom (napr. výpisom z účtu či platobnej karty). Kupujúci môže tiež použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nachádzajúce sa na týchto webových stránkach; použitie vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy však nie je pre spotrebiteľa povinné.

7.4. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od uzatvorenej kúpnej zmluvy, postačuje, aby odstúpenie od zmluvy bolo predávajúcemu odoslané pred uplynutím príslušnej lehoty.

7.5. Pokiaľ kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy predávajúcemu došlo oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré predávajúci od spotrebiteľa obdržal, vrátane nákladov na dodanie tovaru (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku spotrebiteľom zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim). Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý bol spotrebiteľom použitý pre pôvodnú transakciu, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak. Predávajúci vracia spotrebiteľovi platbu až po obdržaní vráteného tovaru alebo potom čo spotrebiteľ preukáže, že tovar odoslal späť na určenú adresu predávajúceho, a to podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr.

7.6. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, alebo najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, zaslať tovar obdržaný na základe kúpnej zmluvy späť predávajúcemu alebo mu ho v tej istej lehote odovzdať. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol odoslaný pred uplynutím 14 dní. Tovar musí byť zabalený vo vhodnom obale (pokiaľ možno vrátane originálneho obalu), musí byť čistý a kompletný, tzn. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou.

7.7. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nesie kupujúci. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že ak tovar zo svojej podstaty nemôže vrátiť poštou, nesie kupujúci priame náklady spojené s vrátením tovaru vo výške všetkých priamych nákladov.

7.8. Tovar a odstúpenie od zmluvy nebude akceptované, ak bude tovar predávajúcemu zaslaný na dobierku, ak bude nekompletný.7.8. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

7.10. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia dobre možné, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

7.11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo tak závažnej zmeny, ktorá znemožnila plnenie povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodu vyššej moci, alebo keď ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré môže byť od neho spravodlivo požadované, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote alebo v cene, ktorá bola v kúpnej zmluve dohodnutá.

7.12. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a vrátiť mu všetky peňažné plnenia, ktorá doteraz v rámci kúpnej zmluvy realizoval.

7.13. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo jej časti aj v prípade zjavnej slovnej alebo číselnej chyby v množstve či cene tovaru (tzn. cena je zjavne iná ako je cena pre tento typ/druh tovaru obvyklá). Za zjavnú slovnú alebo číselnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie číslic, zjavne nízka cena tovaru, a iné zrejmé chyby v písaní. V takomto prípade bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom oznámenia takejto skutočnosti a za účelom informovania o ďalšom postupe. Kupujúci nemá nárok na náhradu škody či inú kompenzáciu.

7.14. Odstúpenie od zmluvy u tovaru Digitálna distribúcia. Kupujúci má možnosť odstúpiť od zmluvy len v prípade, že kupujúcemu nebolo ešte dodané plnenie v podobe doručenia aktivačného kľúča alebo odkazu e-mailom. Týmto nie je dotknuté právo kupujúceho na reklamáciu zakúpeného tovaru v prípade nefunkčnosti zaslaného odkazu alebo aktivačného kľúča. Pri reklamácii sa postupuje analogicky ako u reklamácie fyzického tovaru.

12. ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

12.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi.

12.2. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačnými pravidlami predávajúceho, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok, a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Reklamačný poriadok je k dispozícii na internetových stránkach https://www.popstore.sk/reklamace Ako záručný list obvykle slúži doklad o zakúpení.

12.3. V prípade darčekového šeku si predávajúci vyhradzuje jeho odmietnutie v prípade, že sa jedná o darčekový šek získaný trestnou činnosťou.

13. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

13.1. Spotrebiteľ má zo zákona č. 391/2015 Z.z. zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého vyčísliteľná hodnota presahuje 20 €. V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Slovenská obchodná inšpekcia
ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32
827 99 Bratislava 27
E-mail: ars@soi.sk

Návrh na alternatívne riešenie sporov môže spotrebiteľ podať buď prostredníctvom webového formulára na stránke https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi alebo môže využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14. SPRACOVANIE A NAKLADANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI

14.1. Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov sú k dispozícii na internetovej stránke popstore.sk/gdpr

15. ZÁKAZNICKÁ LINKA, KONTAKT

15.1. Ak ste nenašli požadovanú odpoveď na Vašu otázku, môžete nás kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:30 hod.

15.2. Ako nás môžete kontaktovať?

E-mail: podpora@popstore.sk
 

16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kúpnej zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

16.2. Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takom prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu (pozri vyššie). Prv než bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, odporúča predávajúci kupujúcemu vždy najskôr využiť kontakt na predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie.

16.3. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

Tieto obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 30. 7. 2018 a rušia predchádzajúce znenia všeobecných obchodných podmienok predávajúceho vrátane ich súčastí, pričom sú k dispozícii v sídle a prevádzkach predávajúceho alebo elektronicky na www.popstore.sk.